page_banner

Iýmit we bukulýan ammar

Iýmit konteýnerleri / Nahar gutulary, doňduryjyňyza we günortanlyk haltaňyza oňat ýerleşdirilen berk, gaýtadan ulanylýan gaplara galyndylary gaplamak bilen dollaryňyzy hasam artdyrmaga kömek edýär.Dürli täzeçillik dizaýnlarymyz bilen, düýn agşamky lazany işe ýa-da mekdebe ynamly iberip bilersiňiz, çalt nahar syýahatyna we gaýtadan işlenen günortanlyk enjamlaryna pul tygşytlap bilersiňiz. Günortanlyk gutularymyzdaky gaplar saglygymyza zyýan bermeýän ýokary hilli iýmit önümlerinden ýasalýar. mikrotolkunly peçde gyzdyrylanda-da.Pp materialymyz gaty güýçli we çydamly, bu bolsa gap-gaç ýuwýan maşynda arassalap bilersiňiz.