page_banner

Sorag-jogap

footer-bg
Nädip nusga almaly we çykdajylary tygşytlamaly?

- Goragly zatlar, mugt nusgalar, ýük bahasyny tölemeli bolmagyňyz mümkin
- Adaty önümiň mugt nusgalaryny hödürläp bileris, iberiş bahasy siziň tarapyňyzda bolar.
- customöriteleşdirilen nusga üçin has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Nusga wagty we önümçilik wagty näme?

- Adaty aksiýa nusgasy: 2 iş güni
- Custöriteleşdirilen nusga: Sargyt boýunça 7 iş güni
- Köpçülikleýin önümçilik wagty: sargyt tertibine görä 15 iş güni

Customöriteleşdirilen logo goýmak üçin haýsy usuly ulanýarsyňyz?

- küpek ekrany çap etmek
- Lazer nagşy
- Dökmek
- möhür basmak
- Suw / ýylylyk geçirmek
- Her önümiň üstünde nagyş / karz bermek

Töleg şertleriňiz näme?

- Töleg şertleri bilen çeýe bolýarys, sargyt mukdaryna görä TT bank geçirişini, günbatar bileleşigini, Alibaba Söwda Kepilnamasyny, PayPal-ny kabul edýäris.

Hil barlagyňyzyň standarty näme?

- AQL 2.5 / 4.0

3-nji tarap tarapyndan hil barlagyny kabul edýärsiňizmi?

- Hawa.Barlag şowsuz bolsa, ikinji gözleg tölegini alarys.

Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?

- Onlaýn hyzmaty basmagyňyzy ýa-da e-poçta bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.4 iş sagadynyň içinde jogap alarsyňyz