page_banner

Biz hakda

Wezipe

Gl Globus söwdasyny aňsatlaşdyryň

Kusotmeriň peýdasyna çalyşyň

Müşderiniň aladalaryna üns beriň

Möhüm baha

Çalt baha

Netijeli aragatnaşyk

Gymmatlyklarymyz

Hard Zähmet çekiň, gaty oýnaň ● Hil iň esasy aladadyr ● Toparlaýyn hyzmatdaşlyk ● Üýtgeşiklikden lezzet alyň

1 (1)

Ongongli hakda

“Yongli Industries” ýokary hilli OEM & ODM silikon plastmassa öý goşlaryny, aşhana gaplaryny we gaplaýyş önümlerini öndürýärähli halkara standart düzgünlerine eýerip, 2010-njy ýyldan bäri ISO 9001, BSCI & Disney FAMA sertifikatyna eýe.

Thehli önümler Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we 60-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

Productshli önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa tejribelere laýyk gelýär we has ýokarydyr. Takyk dolandyryş, ösen enjamlar bilenwe ökde gözleg topary, önümlerimiziň hemmesi Europeanewropanyň eksport standartlaryna laýyk gelýän iň ýokary hilli.

Güýçli fon, müşderilerimize göwrüm önümçiligine başlamazdan ozal dizaýn nusgasyny görmäge mümkinçilik berýär.Kompaniýamyz önümlerimizi yzygiderli giňeldýär, şonuň üçin islendik OEM dizaýny barada gürleşmek üçin e-poçta arkaly habarlaşyň.
Satuw hyzmatyndan soň ýokary hilli, bäsdeşlik bahalaryny, maksadalaýyk eltip bermegi we ünsli bolmagy talap edýäris, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri garşylaýarys.Şu gün nusga sargyt edip görüň.Ygtybarly we başarnykly üpjün ediji bilen habarlaşanyňyza arkaýyn boluň.

Mundan başga-da, synagdan geçen we ygtybarly müşderiler üçin gözleg hyzmatlaryny we iberiş hyzmatlaryny hödürleýäris.Biz üpjün edýärisMüşderini kanagatlandyrmak üçin inspektoryň pikirleri bilen jikme-jik hasabat.

Shük daşamak hyzmaty barada, sizi ygtybarly ýük ekspeditorlarymyz bilen baglanyşdyrmak arkaly Ex-work, FOB we DDP Incoterms-i hödürleýäris.Eksport / import resminamalarynyň ýük daşaýjylara göwnejaý eltilmegine getirýän resminamalary dogry tabşyrmagy üpjün edýäriskynçylyksyz barmaly ýeriň sanawyny düzmek.

OEM-iň ähli sargytlary ýokary derejede garşylanýar. Täze we köne müşderileriň hemmesini soramak we bize baryp görmek üçin mähirli garşylaň.

Etika

Jemgyýet we ahlak jogapkärçiligi, edýän her bir işimiziň esasyny düzýär.

Gowy hilli önüm öndürmek beýlekileriň hasabyna gelmeli däl diýip hasaplaýarys.

Önümlerimiziň nireden gelýändigi we haýsy şertlerde öndürilýändigi barada hakykatdanam alada edýäris.

1 (38)

Toparymyz

2121

Guýu Li

Executiveerine ýetiriji başlyk

EVA

Ewa Sýao

Marketing we satuw müdiri

Michelle

Mişel

T1 - Taslamanyň dolandyryjysy

Mary

Merýem

T2-Taslamanyň dolandyryjysy

Minnie

Minni

Taslamanyň ýolbaşçysy

Ricket

Riket

Taslamanyň ýolbaşçysy

Emily

Emily

Taslamanyň ýolbaşçysy

2121

Perişde

Ippingük daşaýyş dolandyryjysy

2121

Mariýa

Ippingük daşaýyş dolandyryjysy

2121

Selina

QC dolandyryjysy

2121

Li

QC dolandyryjysy