page_banner

Ösüň

Biz näme edýäris?

未标题-1

ÖNÜMLER HYZMATY HYZMATY

Müşderiniň islegine görä 3D dizaýny, ölçegleri, reňkleri, çap edilmegi we dokumalary, önümlerimiziň portfelinde müşderilerimize özleşdirme desgalaryny hödürleýäris, täze pikirler döredýäris we E-söwda bazaryndaky zerurlyklary üpjün edýäris.

Müşderilerimize öz islegleri boýunça önüm dizaýny barada ýakyndan utgaşyp, soňra önümiň konseptualizasiýasy we in Engineeringenerçilik, 3D dizaýny boýunça tejribämizden peýdalanyp, şahsy bellik önümlerini talaplaryna laýyklykda eltip bermek üçin jogapkärçilik çekýäris. Müşderilerimize mugt nusgalary ibermek we ahyrsoňy özara ylalaşykdan soň köpçülikleýin önümçilige geçmek arkaly galyndy dizaýny, prototip ýazmak we synag.

1)Önüm düşünjesi: Müşderilerden giriş alyp, material ulanylyşynda, önümiň göwrüminde, arassa agramynda deňagramlylygy döretmek we ahyrky sarp edijiniň talaplaryny ýerine ýetirip biljek beýleki möhüm nokatlary göz öňünde tutmak bilen in Engineeringenerçilik toparymyz bilen pikir alyşmak.

2)3D dizaýn:Önüm dizaýny, iň soňky CAD / CAM programma üpjünçiligini ulanyp, In Engineeringenerçilik dizaýnynyň ösüşini öz içine alýar we müşderi tassyklamak ýa-da wersiýalar barada pikir alyşýar.Müşderiniň tassyklamasyny alanymyzdan soň galyp dizaýnyna geçýäris.

3)Galyp dizaýny:In Engineeringenerçilik programma üpjünçiliginde işlenip düzülen tassyklanan 3D önüm dizaýnyna görä galyp guruň.

4)Prototip ýazmak we synag:CNC enjamynyň kömegi bilen gaty 3D bölegini öndürmek we dizaýn peýdalylygyny barlamak, birleşdirilen aýratynlyklaryň, ölçegleriň, agramyň, reňkiň we önümiň beýleki möhüm aýratynlyklarynyň hilini barlamak.

5)Müşderiniň tassyklamasy:Müşderi köpçülikleýin önümçilik üçin önümiň nusgasyny tassyklaýar.

6)Köpçülikleýin önümçilik:Önümçilik bölümi, müşderi bilen ylalaşylan önümçilik möhletinde islenýän MOQ öndürmekde öňdeligi eýeleýär.

LOGISTIK HYZMAT

Dürli transport usullaryny ulanyp, inwentarlary ýer ýüzüne ygtybarly iberip, köp sanly transport çözgütlerini hödürleýäris.10 ýyllyk tejribämiziň esasynda, iberiş we üpjünçilik zynjyrynyň zerurlyklary üçin ýokary derejeli goldaw berýäris.

Ightük ekspeditorlary bilen uzak möhletli ygtybarly gatnaşyklarymyz, gümrük bilen baglanyşykly meseleler boýunça tejribe we port agentleri bilen gönüden-göni aragatnaşyklar inwentarlary öz isleýän ýeriňize öz wagtynda, kynçylyksyz we ygtybarly we ygtybarly iberýär.

Forük ekspeditorlary:

 • Müşderi arassalamak we zerur resminamalary ibermek / eksport etmek
 • Porta çenli üstünlikli halkara eltip bermek üçin iberiş liniýalary bilen utgaşdyrmak.
 • Barjak ýeriňize üstünlikli ýerli eltip bermek üçin UPS / FedEx bilen utgaşdyrmak.
QQ图片20211108182555
Warehouse 1

TERJIME EDIP HYZMATY

Diňe müşderi merkezi bolan çeýe, ygtybarly we tygşytly çözgütler bilen paketlerden paletlere çenli ýerli we dünýä giňişligini öz içine alýan giň iberiş hyzmatlaryny hödürleýäris.

1) Müşderiniň sargytlaryny ownuk bukjany eltip bermek (SPD) görnüşinde ibermek

2) LCL we FCL üçin agyr ýüküň paletizasiýasy.

3) Müşderiniň barjak ýerinde doly eltip bermek üçin UPS we FEDEX ýaly ýerli gowşuryş hyzmatlary bilen utgaşdyrmak.

AUDIT HYZMATY

Müşderiniň önüm barada pikirleri biziň güýjümiz.Şonuň üçin müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleriniň hil barlagyndan we düýpli gözden geçirilişinden geçen önümde başdan geçirilmezligini üpjün edýäris.

Gözleg hyzmatlarymyz ýokary hilli önümiň hilini, takyklygyny, dizaýnyny üpjün edýär we ähli halkara ülňülerine we borçlaryna laýyk töwekgelçilikleri azaltmaga kömek edýär.Tejribeli hil gözegçilik işgärlerimiz we iň häzirki zaman enjamlarymyz ýokary hilli önüm öndürmäge kömek edýär.

Synag we ygtybarly müşderiler üçin gözleg hyzmatlaryny hödürleýäris.Müşderini kanagatlandyrmak üçin inspektoryň pikirleri bilen jikme-jik hasabat berýäris.

 • AQL (defekt çäkli maýor: 2,5%, kiçi 4%)
 • Mukdary barlamak
 • Ölçegli barlag
 • Agramy barlamak
 • Syzdyryş synagy
 • Wizual barlag
 • Karton damjasynyň synagy
 • FBA karton belliklerini barlamak
 • Ştrih koduny barlamak
certificate
kitchen (4)

FOTOGRAFI HERA HYZMATY

Önümiň esasy suratyny, önümiň peýdalylygyny, önümiň aýratynlyklaryny, önümiň ölçeglerini we durmuş ýörelgelerini öz içine alýan önüm suraty bilen baglanyşykly hyzmatlary hödürleýäris.Amazon sanawy we infografiki, 3D şekilleri we ýaşaýyş durmuşyny öz içine alýan A + mazmuny üçin tutuş bir surat paketini hödürleýäris.Hasabyňyza satuwy amala aşyrmak üçin fotosurat we fotoshop boýunça tejribämizi ulanyp, A + mazmunyňyza we suratlaryň sanawyna döredijilik getirýäris.

 

Näme üçin biz?

 • Müşderilerimizi elmydama birinji derejeli hasaplaýarys

 

 • Hil taýdan eglişik etmek üçin çydamlylygymyz ýok

 

 • Müşderini satyn almak tejribesiniň mynasypdygyna göz ýetirýäris

 

 • Bir üçegiň aşagyndaky işimiz, ony integrirlenen bölüm bilen has merkezleşdirilen sistema öwürýär

 

 • Iň az galyndy öndürýän ösen enjamlar bilen enjamlaşdyrylan

 

 • Müşderileriň 100% kanagatlanmagyny üpjün edýän satuwdan soň hyzmat edýäris

 

 • Akylly karar bermek, ýokary öndürijilik bilen işlemek, täsirli çözgütleri bermek we YONGLI-iň gözýetimine laýyk gelýän oňyn netijeleri bermek üçin tejribeli we taýýarlanan çeşmeler.

Biziň bazarymyz